Home >> Bhagwat Geeta

Bhagwat Geeta

SHRIMAD BHAGAVAD GITA Chapter 2 ,Transcendental Knowledge

    sanjaya uvaca tam tatha krpayavistam asru-purnakuleksanam visidantam idam vakyam uvaca madhusudanah (2.01) sri-bhagavan uvaca kutas tva kasmalam idam visame samupasthitam anarya-justam asvargyam akirti-karam Arjuna (2.02) klaibyam ma sma gamah Partha naitat tvayy upapadyate ksudram hrdaya-daurbalyam tyaktvottistha Parantapa (2.03) arjuna uvaca katham bhismam aham sankhye dronam ca madhusudana isubhih pratiyotsyami pujarhav ari-sudana (2.4) gurun ahatva hi mahanubhavan sreyo bhoktum ...

Read More »

SHRĪMAD BHAGAVAD GĪTĀ , Chapter 1 Arjuna’s Dilemma

                                                                                                                        ...

Read More »