Home Bhagwat Geeta SHRIMAD BHAGAVAD GITA Chapter 2 ,Transcendental Knowledge

SHRIMAD BHAGAVAD GITA Chapter 2 ,Transcendental Knowledge

180
0
SHARE

the-bhagawat

 

2.1

 

sanjaya uvaca

tam tatha krpayavistam asru-purnakuleksanam

visidantam idam vakyam uvaca madhusudanah (2.01)

2.2

sri-bhagavan uvaca

kutas tva kasmalam idam visame samupasthitam

anarya-justam asvargyam akirti-karam Arjuna (2.02)

2.3

klaibyam ma sma gamah Partha naitat tvayy upapadyate

ksudram hrdaya-daurbalyam tyaktvottistha Parantapa (2.03)

2.4

arjuna uvaca

katham bhismam aham sankhye dronam ca madhusudana

isubhih pratiyotsyami pujarhav ari-sudana (2.4)

2.5

gurun ahatva hi mahanubhavan

sreyo bhoktum bhaiksyam apiha loke

hatvartha-kamams tu gurun ihaiva

bhunjiya bhogan rudhira-pradigdhan (2.05)

2.6

na caitad vidmah kataran no gariyo

yad va jayema yadi va no jayeyuh

yan eva hatva na jijivisamas

te ‘vasthitah pramukhe dhartarastrah (2.06)

2.7

karpanya-dosopahata-svabhavah

prcchami tvam dharma-sammudha-cetah

yac chreyah syan niscitam bruhi tan me

sisyas te ‘ham sadhi mam tvam prapannam (2.07)

2.8

na hi prapasyami mamapanudyad

yac chokam ucchosanam indriyanam

avapya bhumav asapatnam

rddham rajyam suranam api cadhipatyam (2.08)

2.9

sanjaya uvaca

evam uktva hrsikesam gudakesah parantapah

na yotsya iti govindam uktva tusnim babhuva ha (2.09)

2.10

tam uvaca hrsikesah prahasann iva bharata

senayor ubhayor madhye visidantam idam vacah (2.10)

2.11

sri-bhagavan uvaca

asocyan anvasocas tvam prajna-vadams ca bhasase

gatasun agatasums ca nanusocanti panditah (2.11)

2.12

na tvevaham jatu nasam na tvam neme janadhipah

na caiva na bhavisyamah sarve vayam atah param (2.12)

2.13

dehino ‘smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara

tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati (2.13)

2.14

matra-sparsas tu Kaunteya sitosna-sukha-duhkha-dah

agamapayino ‘nityas tams titiksasva Bharata (2.14)

2.15

yam hi na vyathayanty ete purusam purusarsabha

sama-duhkha-sukham dhiram so ‘mrtatvaya kalpate (2.15)

2.16

nāsato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah

ubhayor api drsto ‘ntas tv anayos tattva-darsibhih (2.16)

2.17

avināsi tu tad viddhi yena sarvam idam tatam

vinasam avyayasyasya na kascit kartum arhati (2.17)

2.18

antavanta ime deha nityasyoktah saririnah

anasino prameyasya tasmad yudhyasva Bharata (2.18)

2.19

ya enam vetti hantaram yas cainam manyate hatam

ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate (2.19)

2.20

na jayate mriyate va kadacin

nayam bhutva bhavita va na bhuyah

ajo nityah sasvato ‘yam purano

na hanyate hanyamane sarire (2.20)

2.21

vedavinasinam nityam ya enam ajam avyayam

katham sa purusah Partha kam ghatayati hanti kam (2.21)

2.22

vasamsi jirnani yatha vihaya

navani grhnati naro ‘parani

tatha sarirani vihaya jirnany

anyani samyati navani dehi (2.22)

2.23

Nai’nam chindanti sastrani nainam dahati pavakah

na cainam kledayanty apo na sosayati marutah (2.23)

2.24

acchedyo ‘yam adahyo ‘yam akledyo ‘sosya eva ca

nityah sarva-gatah sthanur acalo ‘yam sanatanah (2.24)

2.25

avyakto ‘yam acintyo ‘yam avikaryo ‘yam ucyate

tasmad evam viditvainam nanusocitum arhasi (2.25)

2.26

atha cainam nitya-jatam nityam va manyase mrtam

tathapi tvam maha-baho nainam socitum arhasi (2.26)

2.27

jatasya hi dhruvo mrtyur dhruvam janma mrtasya ca

tasmad apariharye ‘rthe na tvam socitum arhasi (2.27)

2.28

avyaktadini bhutani vyakta-madhyani bharata

avyakta-nidhanany eva tatra ka paridevana (2.28)

2.29

ascarya-vat pasyati kascid enam

ascarya-vad vadati tathaiva canyah.

ascarya-vac cainam anyah srnoti

srutvapy enam veda na caiva kascit (2.29)

2.30

dehi nityam avadhyo ‘yam dehe sarvasya bharata

tasmat sarvani bhutani na tvam socitum arhasi (2.30)

2.31

sva-dharmam api caveksya na vikampitum arhasi

dharmyad dhi yuddhac chreyo ‘nyat ksatriyasya na vidyate (2.31)

2.32.1 2.32.2

yadrcchaya copapannam svarga-dvaram apavrtam

sukhinah ksatriyah Partha labhante yuddham idrsam (2.32)

2.33

atha cet tvam imam dharmyam sangramam na karisyasi

tatah sva-dharmam kirtim ca hitva papam avapsyasi (2.33)

2.34

akirtim capi bhutani kathayisyanti te ‘vyayam

sambhavitasya cakirtir maranad atiricyate (2.34)

2.35

bhayad ranad uparatam mamsyante tvam maha-rathah

yesam ca tvam bahu-mato bhutva yasyasi laghavam (2.35)

2.36

avacya-vadams ca bahun vadisyanti tavahitah

nindantas tava samarthyam tato duhkhataram nu kim (2.36)

2.37

hato va prapsyasi svargam jitva va bhoksyase mahim

tasmad uttistha Kaunteya yuddhaya krta-niscayah (2.37)

2.38

sukha-duhkhe same krtva labhalabhau jayajayau

tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi (2.38)

2.39

esa te ‘bhihita sankhye buddhir yoge tv imam srnu

buddhya yukto yaya Partha karma-bandham prahasyasi (2.39)

2.40

nehabhikrama-naso ‘sti pratyavayo na vidyate

sv-alpam apy asya dharmasya trayate mahato bhayat (2.40)

2.41

vyavasayatmika buddhir ekeha kuru-nandana

bahu-sakha hy anantas ca buddhayo ‘vyavasayinam (2.41)

2.42

yam imam puspitam vacam pravadanty avipascitah

veda-vada-ratah Partha nanyad astiti vadinah (2.42)

2.43

kamatmanah svarga-para janma-karma-phala-pradam

kriya-visesa-bahulam bhogaisvarya-gatim prati (2.43)

2.44

bhogaisvarya-prasaktanam ta yapahrta-cetasam

vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhiyate (2.44)

2.45

trai-gunya-visaya veda nistrai-gunyo bhavarjuna

nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-ksema atmavan (2.45)

 

1lMDG55

2.46

yavan artha udapane sarvatah samplutodake

tavan sarvesu vedesu brahmanasya vijanatah (2.46)

2.47

karmany evadhikaras te ma phalesu kadacana

ma karma-phala-hetur bhur ma te sango ‘stv akarmani (2.47)

2.48

yoga-sthah kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya

siddhy-asiddhyoh samo bhutva samatvam yoga ucyate (2.48)

2.49

durena hy avaram karma buddhi-yogad dhananjaya

buddhau saranam anviccha krpanah phala-hetavah (2.49)

2.50

buddhi-yukto jahatiha ubhe sukrta-duskrte

tasmad yogaya yujyasva yogah karmasu kausalam (2.50)

2.51

karma-jam buddhi-yukta hi phalam tyaktva manisinah

janma-bandha-vinirmuktah padam gacchanty anamayam (2.51)

2.52

yada te moha-kalilam buddhir vyatitarisyati

tada gantasi nirvedam srotavyasya srutasya ca (2.52)

2.53

sruti-vipratipanna te yada sthasyati niscala

samadhav acala buddhis tada yogam avapsyasi (2.53)

2.54

arjuna uvaca

sthita-prajnasya ka bhasa samadhi-sthasya kesava

sthita-dhih kim prabhaseta kim asita vrajeta kim (2.54)

2.55

sri-bhagavan uvaca

prajahati yada Kaman sarvan partha mano-gatan

atmany evatmana tustah. sthita-prajnas tadocyate (2.55)

2.56

duhkhesv anudvigna-manah sukhesu vigata-sprhah

vita-raga-bhaya-krodhah sthita-dhir munir ucyate (2.56)

2.57

yah sarvatranabhisnehas tat tat prapya subhasubham

nabhinandati na dvesti tasya prajna pratisthita (2.57)

2.58

yada samharate cayam kurmo ‘nganiva sarvasah

indriyanindriyarthebhyas tasya prajna pratisthita (2.58)

2.59

visaya vinivartante niraharasya dehinah

rasa-varjam raso ‘py asya param drstva nivartate (2.59)

2.60

yatato hy api Kaunteya purusasya vipascitah

indriyani pramathini haranti prasabham manah (2.60)

2.61

tani sarvani samyamya yukta asita mat-parah

vase hi yasyendriyani tasya prajna pratisthita (2.61)

2.62

dhyayato visayan pumsah sangas tesupajayate

sangat sanjayate kamah kamat krodho ‘bhijayate (2.62)

2.63

krodhad bhavati sammohah sammohat smrti-vibhramah

smrti-bhramsad buddhi-naso buddhi-nasat pranasyati (2.63)

2.64

raga-dvesa-vimuktais tu visayan indriyaiscaran

atma-vasyair vidheyatma prasadam adhigacchati (2.64)

2.65

prasade sarva-duhkhanam hanir asyopajayate

prasanna-cetaso hy asu buddhih paryavatisthate (2.65)

2.66

nasti buddhir ayuktasya na cayuktasya bhavana

na cabhavayatah santir asantasya kutah sukham (2.66)

2.67

indriyanam hi caratam yan mano ‘nuvidhiyate

tad asya harati prajnam vayur navam ivambhasi (2.67)

2.68

tasmad yasya maha-baho nigrhitani sarvasah

indriyanindriyarthebhyas tasya prajna pratisthita (2.68)

2.69

ya nisa sarva-bhutanam tasyam jagarti samyami

yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh (2.69)

2.70

apuryamanam acala-pratistham

samudram apah pravisanti yadvat

tadvat kama yam pravisanti sarve

sa santim apnoti na kama-kami (2.70)

2.71

vihaya kaman yah sarvan pumams carati nihsprhah

nirmamo nirahankarah sa santim adhigacchati (2.71)

2.72

esa brahmi sthitih Partha nainam prapya vimuhyati

sthitvasyam anta-kale ‘pi brahma-nirvanam rcchati (2.72)

2.73

OM tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpanişatsu

brahmavidyāyãm Yogaśãstre

śrikrsnarjuna samvade samkhyayogo Nāma dvitīyo’dhyāyah!!