Home Bhagwat Geeta SHRĪMAD BHAGAVAD GĪTĀ , Chapter 1 Arjuna’s Dilemma

SHRĪMAD BHAGAVAD GĪTĀ , Chapter 1 Arjuna’s Dilemma

159
0
SHARE

 

                                                                                           dsfgh

                                                                                    

1

dhrtarastra uvaca

dharma-ksetre kuru-ksetre samaveta yuyutsavah

mamakah pandavas caiva kim akurvata sanjaya (1.01)

2

sanjaya uvaca

drstva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada

acaryam upasangamya raja vacanam abravit (1.02)

3

pasyaitam pandu-putranam acarya mahatim camum

vyudham drupada-putrena tava sisyena dhimata (1.03)

4

atra sura mahesv-asa bhimarjuna-sama yudhi

yuyudhano viratas ca drupadas ca maha-rathah (1.04)

5

dhrstaketus cekitanah kasirajas ca viryavan

purujit kuntibhojas ca saibyas ca nara-pungavah (1.05)

6

yudhamanyus ca vikranta uttamaujas ca viryavan

saubhadro draupadeyas ca sarva eva maha-rathah (1.06)

7

asmakam tu visista ye tan nibodha dvijottama

nayaka mama sainyasya samjnartham tan bravimi te (1.07)

8

bhavan bhismas ca karnas ca krpas ca samitim-jayah

asvatthama vikarnas ca saumadattis tathaiva ca (1.08)

9

anye ca bahavah sura mad-arthe tyakta-jivitah

nana-sastra-praharanah sarve yuddha-visaradah (1.09)

10

aparyaptam tad asmakam balam bhismabhiraksitam

paryaptam tv idam etesam balam bhimabhiraksitam (1.10)

11

ayanesu ca sarvesu yatha-bhagam avasthitah

bhismam evabhiraksantu bhavantah sarva eva hi (1.11)

12

tasya sanjanayan harsam kuru-vrddhah pitamahah

simha-nadam vinadyoccaih sankham dadhmau pratapavan (1.12)

13

tatah sankhas ca bheryas ca panavanaka-gomukhah

sahasaivabhyahanyanta sa sabdas tumulo ‘bhavat (1.13)

14

tatah svetair hayair yukta mahati syandane sthitau

madhavah pandavas caiva divyau sankhau pradadhmatuh (1.14)

15

pancajanyam hrsikeso devadattam dhananjayah

paundram dadhmau maha-sankham bhima-karma vrkodarah (1.15)

16

anantavijayam raja kunti-putro yudhisthirah

nakulah sahadevas ca sughosa-manipuspakau (1.16)

17

kasyas ca paramesv-asah khandi ca maha-rathah

dhrstadyumno viratas ca satyakis caparajitah (1.17)

18

drupado draupadeyas ca sarvasah prthivi-pate

saubhadras ca maha-bahuh sankhan dadhmuh prthak prthak (1.18)

19

sa ghoso dhartarastranam hrdayani vyadarayat

nabhas ca prthivim caiva tumulo vyanunadayan (1.19)

20

atha vyavasthitan drstva dhartarastran kapi-dhvajah

pravrtte sastra-sampate dhanur udyamya pandavah

hrsikesam tada vakyam idam aha mahi-pate

arjuna uvaca

senayor ubhayor madhye ratham sthapaya me ‘cyuta

(1.20-21)

22

yavad etan nirikse ‘ham yod dhu-kaman avasthitan

kair maya saha yoddhavyam asmin rana-samudyame (1.22)

23

yotsyamanan avekse ‘ham ya ete ‘tra samagatah

dhartarastrasya durbuddher yuddhe priya-cikirsavah (1.23)

24

sanjaya uvaca

evam ukto hrsikeso gudakesena bharata

senayor ubhayor madhye sthapayitva rathottamam (1.24)

25

bhisma-drona-pramukhatah sarvesam ca mahi-ksitam

uvaca partha pasyaitan samavetan kurun iti (1.25)

26

tatrapasyat sthitan parthah pitrn atha pitamahan

acaryan matulan bhratrn putran pautran sakhims tatha (1.26)

27-29

svasuran suhrdas caiva nayor ubhayor api

tan samiksya sa kaunteyah sarvan bandhun avasthitan (1.27)

krpaya parayavisto visidann idam abravit (1.28a) arjuna uvaca

drstvemam sva-janam Krsna yuyutsum samupasthitam

sidanti mama gatrani mukham ca parisusyati

vepathus ca sarire me roma-harsas ca jayate (1.28b-29)

30

gandivam sramsate hastat tvak caiva paridahyate

na ca saknomy avasthatum bhramativa ca me manah (1.30)

31

nimittani ca pasyami viparitani Kesava

na ca sreyo ‘nupasyami hatva sva-janam ahave (1.31)

32

na kankse vijayam krsna na ca rajyam sukhani ca

kim no rajyena govinda kim bhogair jivitena va (1.32)

33

yesam arthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca

ta ime ‘vasthita yuddhe pranams tyaktva dhanani ca (1.33)

34

acaryah pitarah putras tathaiva ca pitamahah

matulah svasurah pautrah syalah sambandhinas tatha (1.34)

35

etan na hantum icchami ghnato ‘pi madhusudana

api trailokya-rajyasya hetoh kim nu mahi-krte (1.35)

36

nihatya dhartarastran nah ka pritih syaj janardana

papam evasrayed asman hatvaitan atatayinah (1.36)

37

tasman narha vayam hantum dhartarastran sa-bandhavan

sva-janam hi katham hatva khinah syama Madhava (1.37)

38

yady apy ete na pasyanti lobhopahata-cetasah

kula-ksaya-krtam dosam mitra-drohe ca patakam (1.38)

39

katham na jneyam asmabhih pad asman nivartitum

kula-ksaya-krtam dosam prapasyadbhir Janardana (1.39)

40

kula-ksaye pranasyanti kula-dharmah sanatanah

dharme naste kulam krtsnam adharmo ‘bhibhavaty uta (1.40)

41

adharmabhibhavat Krsna pradusyanti kula-striyah

strisu dustasu varsneya jayate varna-sankarah (1.41)

42

sankaro narakayaiva kula-ghnanam kulasya ca

patanti pitaro hy esam lupta-pindodaka-kriyah (1.42)

43

dosair etaih kula-ghnanam varna-sankara-karakaih

utsadyante jati-dharmah kula-dharmas ca sasvatah (1.43)

44

utsanna-kula-dharmanam manusyanam janardana

narake niyatam vaso bhavatity anususruma (1.44)

45

aho bata mahat papam kartum vyavasita vayam

yad rajya-sukha-lobhena hantum sva-janam udyatah (1.45)

46

yadi mam apratikaram asastram sastra-panayah

dhartarastra rane hanyus tan me ksemataram bhavet (1.46)

47

sanjaya uvaca

evam uktvarjunah sankhye rathopastha upavisat

visrjya sa-saram capam soka-samvigna-manasah (1.47)

48

OM tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpanişatsu

                                brahmavidyāyãm

Yogaśãstre śrīkrsnārjuna samvāde arjunavişādayogo

                       Nāma prathamo’dhyāyah